Past Presidents and Secretaries

President Secretary
Dr. Vishwas Bhamre Dr. Ketan Merchant
Dr. Prashant Birla Dr. Milind Dixit
Dr. Shubhangi Pimprikar Dr. Sarang Mahajan
Dr. Rajashree Kute Dr. Maneesh Bapaye
Dr. Swati Zawar Dr. Manjiri Lele
Dr. Sameer Bayande Dr. Prachi Pawar
Dr. Mrinal Patil Dr. Siddharth Deshpande
Dr. Satish Patil Dr. Anup Shah
Dr. Shubhangi Sathe Dr. Charuta Bapaye
Dr. Nitin Gadkari Dr. Mrunal Patil
Dr. Sharad Patil Dr. Samir Bayande
Dr. Navin Patel Dr. Vivek Kothawade
Dr. Rukmini Karad Dr. Sachin Korde
Dr. Ashok Kulkarni Dr. Shubhangi Sathe
Dr. Sukhdev R. Suryawanshi Dr. Satish Patil
Dr. Shashikant Gaikwad Dr. Satish Patil
Dr. Vidya Patil Dr. Rajashree Kute
Dr. Meena Bapaye Dr. Nishikant Borse
Dr. Vinay Manerikar Dr. S. R. Suryawanshi
Late Dr. M.R. Korde Dr. Meena Bapaye